Formularz zgłoszeniowy 2023

Twoje dane:

Planuję nocleg:

   

Wezmę udział w wycieczce:

   

Oddział ZMRP:

Osoba towarzysząca:

Środek transportu:

Skąd dowiedziałeś się o spotkaniu:

Dodatkowe informacje:

Data zgłoszenia:

29.03.2023 r.

Wyślij formularz:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SPOTKANIA
"MOTOMOSTOWCY 2023"


  1. Oświadczam, że dane podane przeze mnie w zgłoszeniu są prawdziwe i zgodne z Dowodem Osobistym.
  2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem spotkania "MOTOmostowcy 2023" i zgadzam się mu podporządkować oraz przestrzegać poleceń organizatorów.
  3. Oświadczam, że biorę udział w spotkaniu na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie odpowiada za poniesione przez mnie straty materialne oraz ewentualne szkody na zdrowiu powstałe na skutek udziału w imprezie.
  4. Biorę pełną odpowiedzialność finansową, cywilną i prawną za ewentualne straty i szkody wyrządzone w stosunku do innych uczestników spotkania oraz ich sprzętu, a także za straty i szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich i ich mienia na terenie spotkania oraz poza nim.
  5. Zgadzam się na publikację zdjęć i filmów z moim wizerunkiem.
  6. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Klauzuli Informacyjnej zawartej w Regulaminie Spotkania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa w spotkaniu "MOTOmostowcy 2023" przez administratora danych: Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, nr  KRS 0000127465.

W celu autoryzacji zgłoszenia prosimy o przesłanie w ciągu 5 dni na adres motomostowcy@gmail.com potwierdzenia wpłaty zgodnie z  komunikatem nr 1. Zgłoszenia nie potwierdzone (nie opłacone) w ww. terminie będą usuwane z listy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wniesienia opłat!
W tytule wiadomości proszę wpisać "zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu MOTOmostowcy 2023 oraz imiona i nazwiska uczestników"

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 27.03.2023r.

Uwaga! Potwierdzenie zgłoszenia wysłane automatycznie ze strony motomostowcy.pl często kwalifikowane jest przez serwer pocztowy odbiorcy jako SPAM.

zmrp    nasz e-mail    znajdź nas na facebooku
płomień
nasz e-mail    znajdź nas na facebooku